"Když to není rozbité, nespravuj to."

Říjen 2007

Limnologie - zeměpis

21. října 2007 v 11:23 | frida |  Referáty

Vodopis

Hydrografie je ta část přírodního zeměpisu, která v sobě zaujímá nauku o zemské hydrosféře vůbec. V tomto smyslu byl vodopis uznáván jako jednotný vědecký obor od dob Varenia[1] (1650) až do poloviny 19. století, kdy se následkem pokročilejšího výzkumu rozdělil na jednotlivé samostatné obory. Vodopis můžeme dělit na
 • Statický - popisujeme rozšíření vod na Zemi a druhy, v jakých se objevují
 • Dynamický - popisuje chemické a fyzikální změny
Dnes se dále dělí na: oceanografii, limnologii (nauku o stojatých vodách), potamologii (nauku o tekoucích vodách), a na nauku o pramenech a vodách podzemních.
Vědecké zkoumání moří a řek se stalo velmi důležité pro státy, které si chtějí udržet hospodářskou moc, takže i válečné námořnictví a obchodní i rybářské loďstvo mají po ruce vědecké ústavy a pozorovací služby.
Limnologii má z největší části na starosti výzkumný ústav a podnik víceméně soukromého rázu.

Limnologie

Původně to byla nauka o jezerech a byla součástí hydrografie, v současnosti zkoumá fyzikální, chemické a biologické procesy probíhající v kontinentálních vodách tekoucích i stojatých, povrchových i podzemních.
Náleží k vědám zeměpisným, do oblasti všeobecného zeměpisu a geografických věd. Jako samotná věda byla založena Augustem Forelem.
Limnologie je nejbližší oceanografii, s níž má společné některé problémy a podobné metody (hydrobiologii, hydrochemii, hydrofyziku, geomorfoligii, geobotaniku a metropologii).
Zahrnuje celý komplex geologických, fyzikálních, chemických a biologických procesů, které probíhají v jezerech nebo například v přehradách.
Hlavním úkolem limnologie je zkoumání vývoje vodních útvarů s pomalou výměnou vody, zkoumání procesů, které probíhají v nich a v jejich povodích, a studování vzájemných vazeb, které způsobují jedinečnost jednotlivých jezer a přehrad a jejich vodních režimů.
Limnologie studuje:
· původ, rozměry, strukturu a přetváření kotlin a břehů jezer nebo přehrad
· strukturu a skladbu usazenin na jejich dnech
· fyzikální a chemické vlastnosti vody v celém povodí, její strukturu a dynamiku
· vodní a tepelnou bilanci
· kolísání úrovně hladiny
· pohyb vody (vlnění, proudění, slapové jevy, vlny s dlouhou periodou, konvektivní a dynamické promíchávání vody)
· výskyt a vlastnosti ledové pokrývky
· skladbu, koncentraci a bilanci rozpuštěných minerálních a organických látek
· sezónní cykly rozvoje a vzájemného působení vodních organizmů (planktonu), jejich produktivitu a roli při přeměně organických látek
· vliv jezer na proces odtoku vody
Vědecky limnologii vypracovali zejména: Forel, Delebecque, Magrini, Halbfass a V. Svambera
Jezero
Jezero je přirozená sníženina povrchu zemského vyplněná vodou, která se nepohybuje v jednom směru a která není v bezprostřední souvislosti s mořem.
Rozeznáváme:
 • jezera hloubená - vzniklá tektonicky, sopečnou činností, nebo erozí
 • jezera hrázená - jejichž pánev je částečně vytvořena sesuvem, ledovcem, morénou, náplavem, lávovým proudem nebo jinou překážkou
 • jezera regresní - která zůstávají po ústupu moře a obsahují více než 5% soli
Starší badatelé pokládali jezera za zbytky moře, které vznikly když se z něho vynořila pevnina. Podle toho také vzniklo první roztřídění jezer provedené roku 1797 J. C. Delametheriem.
Sladkost vody v jezerech se vysvětlovala tak, že původní slaná voda byla říčními přítoky nahrazována za sladkou, objevování se slané vody v suchých končinách se zdůvodňovalo meteorologicky.
G. R. Credner rozdělil jezera na: kontinentálního a mořského původu a vyvrátil tak mínění jiného vědce Peschelova, že je fauna v jezerech důkazem o původu jezer z moří.
Pokusy o skutečně genetické roztřídění jezer pocházejí z nejnovějších dob. Učinili je roku: 1867 Bischof, 1882 W. M. Davis, Penck, Peschel a Whitney
Za dosud nejlepší genetické roztřídění jezer se pokládá to Davisovo:
 1. tektonická či orografická jezera
 2. erosivní jezera
 3. jezera hrázená, vzniklá tím že se do odtoku nahromadila nějaká překážka (hráz)
další dělení (Davis)
1) tektonická či orografická jezera
 • mají základ ve velkých kontinentálních depresích (Kaspické moře, Aralské moře, Čad)
 • vzniklá zvrásněním (Bajkalské)
 • vrstvením (Mrtvé moře)
 • nestejnoměrnými změnami v nivě údolí (Genevské jezero)
 • zemětřesením (Missouri)
 • v sopečných propadlinách
 • zřícením sádrových a vápencových ložisek
2) erosivní jezera - vyhloubení se děje
 • galciální erozí
 • erozí větrem
 • rozpustnou činností vody
 • výbuchem plynů pod zemí
3) jezera hrázena - vznikají
 • nasunutím kuželovitých kup štěrku
 • zatarasením údolí ledovci
 • zatarasením čelními morénami
 • nestejnoměrné nahromadění gaciálního štěrku
 • hráze z lávových proudů
 • Hráze z nasutých písků
 • za korálovými útesy
 • říční laguny
 • spadnutí skal
 • vytvořenými stavbami zvířat (např. bobry)
Jezerní krajiny
 • suché krajiny
 • území bývalého zalednění
 • území hornin propouštějících vodu
 • území rozsáhlého nánosu
 • sopečná území
 • horská území

Božena Němcová - Babička

21. října 2007 v 10:28 | yellow |  Čtenářský deník
Babičce přijde dopis od dcery Terezky, že se z Německa stěhují do vlasti a ať se k nim babička přestěhuje. Babičce se nechce opouštět vlastní chaloupku, ale nakonec zvítězí láska k dceři a vnoučatům.
Když babička přijede, čeká ji radostné přivítání dcery Terezky, jejího muže Jána a vnoučat Barunky, Jana, Viléma a nejmenší Adélky.
Babička se přestěhovala do komůrky k Barunce, před spaním ji vždy chytila za ruku a vyprávěla. Jinak byla babička velmi pobožná, moudrá, hodná a spravedlivá, a proto si ji všichni velmi rychle oblíbili. Přes den se starala o spoustu věcí v hospodářství: pekla chleba, sbírala byliny, ale také chodila na procházky, starala se o děti a navštěvovala kostel.
Na jedné z procházek potká s vnoučaty kněžnu a dají jí jahody, které cestou nasbírali. Kněžna je na oplátku pozve na druhý den na zámek. Babička i děti se následující den svátečně obléknou. Na zámku si pak babička povídá s kněžnou a děti si hrají s kněžninou chráněnkou Hortensií, která jim daruje nějaké hračky a peníze pro flašinetáře a jeho rodinu. Babička si toho všimne a začne o tom mluvit nahlas, což má za následek to, že se kněžna rozhodne dát flašinetáři práci.
Babička a děti občas kněžnu navštíví a ona jim návštěvu vrátí. Ale není jediná, kdo chodí k babičce na návštěvu. Navštěvují ji i myslivec, mlynář, babka kořenářka, sousedé, dvakrát do roka kupec a každé jaro dokonce i myslivec z Krkonoš. Jednou přijde dokonce i se synem v Barunčině věku. V zimě se někdy objeví i Viktorka, jejíž příběh je velice pohnutý. Byla dcerou bohatého sedláka a mohla si vybírat z mnoha ženichů, ale všechny odmítla. Nedalekou hlásku obsadili vojáci a jeden z nich Viktorku neustále pronásledoval, až se Viktorka rozhodla, že se vdá za přespolního chlapce. Jednou se cestou na jetel píchne o trn do nohy a domů ji pak donesou ve velmi špatném stavu. Několik dní u ní probdí kovářka a Viktorčin stav se začne pomalu zlepšovat. Když se doví, že vojáci odešli, velmi si oddychne. Potom se ale ztratí a všichni ji hledají. Viktorka se občas ukáže na statku, ale hned zase mizí. Když umírá její otec, ukáže se na statku a po jeho smrti uteče a již se nevrátí. Od té doby ji každý večer mohou všichni slyšet zpívat u jezu. Jedné velké bouřky Viktorka umírá.
Za nějakou dobu začnou Barunka, Vilém a Jan chodit do školy a babička s malou Adélkou jim chodí naproti. Roky ubíhají a babička začne churavět a umírá.
citát: Vojáci odešli? A kam?
Pryč, kam - to nevím.
Chvála bohu vzdychla si Viktorka
a položila se zpět do podušek.
Za tu Babičku se trochu omlouvám, psala jsem ji už před šesti roky, takže je trochu dětinská a asi nic moc napsaná.

Nero - krvavý vládce Říma

21. října 2007 v 10:25 | yellow |  Referáty
Nero se narodil roku 37 n. l. v Římě jako Lucius Dominitius a již ve dvanácti letech mu matka otevřela cestu k moci, když přinutila svého druhého manžela Claudia, aby ho adoptoval. Po Claudiově smrti roku 54 n. l. byl Nero provolám císařem a přejmenován na Nerona Claudia Caesara Augusta Germanika.
V prvních letech vlády byl mírněn vlivem svého učitele Seneky mladšího (římský filosof, dramatik, básník a politik), ale ani on mu nezabránil ve vraždě nevlastního bratra Britannika, který se roku 55 n. l. ucházel o vládu. Kvůli údajnému spiknutí nechal roku 59 n. l. zavraždit svou matku Agrippinu. O tři roky později zavraždil svoji první manželku Octavii, aby se mohl oženit s krásnou Poppaeou Sabinou.
Roku 64 n. l. zničil část Říma požár, ze kterého byl pravděpodobně neoprávněně podezříván právě Nero. Ten z požáru obvinil Židy a křesťany a začal je krutě stíhat. První římský biskup, apoštol Petr, byl ukřižován hlavou dolů a asi 300 křesťanů bylo při tzv. italské noci připoutáno ke kůlům, omotáno olejem a térem napuštěnými šátky a zapáleno jako živé pochodně. Mezi nimi pak Nero projížděl jako Apollón ve voze taženém 12 poloobnaženými bakchantkami (vášnivé smyslné ženy, které se účastnily bakchanálií - oslavy boha Dionýsa. Nejdříve začaly oslavy pokojným průvodem v němž ženy nesly obří falus v koši zakrytém plody, jako hlavní symbol síly a plodnosti. Při jeho odkrytí se oslavy zvrhly v sexuální orgie.).
V roce 65 n. l. se někteří vznešení Římané pokusili Nera odstranit, ale spiknutí bylo prozrazeno a vůdci byli donuceni spáchat sebevraždu. Mezi nimi byl i dřívější Nerův učitel Seneca. Poté Nero propadl představě, že mu všichni usilují o život a začal likvidovat senát.
Zavinil také smrt své druhé ženy ve vysokém stupni těhotenství, když ji v opilosti kopl do břicha. Poté se císař znovu oženil.
V červnu roku 68 n. l. byl prohlášen za veřejného nepřítele. 8. června ho opustila i jeho tělesná stráž, Nero přijímá nabídku, aby se schoval za městem ve vile Faóna. Cestou byl ovšem poznán, a proto se rozhodl spáchat sebevraždu. Obrátil se prý na svého průvodce se slovy: "Pomozte mi někdo z vás umřít, dejte mi příklad.", když v tu chvíli uslyšel dusot kopyt a ze strachu se bodl dýkou do krku. Do sklepení prý vběhl strážce, že přichází pomoc, ale lhal. Sluhové se snažili Nera zachránit, ale marně. Jeho poslední slova prý byla: "Pozdě... To je věrnost...", podle jiné verze však pronesl: "Jaký umělec to ve mně hyne!".

Thor Heyerdahl

17. října 2007 v 20:31 | yellow |  Referáty
Byl to norský entomolog a mořeplavec. Narodil se 6. října 1914 v Larviku. Zabýval se zejména studiem polynéské kultury, osidlováním Polynésie a možnými styky Starého a Nového světa.
Svou teorii o americkém původů Polynésanů se snažil dokázat i jako vedoucí expedice, která se roku 1947 plavila na voru Kon - Tiki z Peru do Polynésie.Za pomoci vlečné lidi vyplula expedice 28. dubna na moře a 7. srpna skončila ztroskotáním na korálovém ostrově. Až později zjistili, že ztroskotali v Polynésii.
Roku 1953 se Heyerdahl vypravil na Galapágy, kde hledal stopy po pobytu indiánů. V letech 1955 - 1956 se vydal na Velikonoční ostrovy, kde obrovské sochy připomínají sochy v Peru a Ekvádoru. Zkoumá zde podzemní jeskyně, dopravu kamenů na sochy a podobnosti či rozdíly obyvatel a ostrovů a amerických indiánů.
Heyerdahlovy teorie podpořili někteří vědci jako například Čech Eduard Ingriš nebo Pavel Pavel a jiní se stali jeho oponenty. Tím byl například Heyerdahlův dlouholetý přítel a člen expedice Kon - Tiki Bengt Danielson. Danielson se domníval, že Polynésané měli kořeny v Asii.
Dokázal také, že Vikingové pobývali v severní Americe ještě před jejím objevením Kolumbem.
Na další výpravu se Heyerdahl vydal 25. května 1969, kdy vyplul na papyrusovém voru Ra na cestu přes Atlantický oceán. Vor cestou nasákl vodou a těsně před koncem výpravy se Heyerdahl rozhodl, že kvůli nebezpečí potopení výpravu ukončí. Dne 16. července 1969 výprava skončila, ale Heyerdahl se nevzdal. V květnu 1970 vyplul vor Ra II. a nakonec 10. července 1970 doplul k ostrovu Barbadosu.
Heyerdahlovou poslední výpravou po moři byla plavba na voru z cukrové třtiny. Tato výprava se uskutečnila roku 1978. Po jejím konci byl vor nasáklý vodou zapálen.
Mimo jiné taky v roce 1949 založil v norském Oslu muzeum Kon - Tiki, strávil rok po svatbě na ostrově Fatu - Hiva se svojí ženou a napsal několik knih (např. Fatu - Hiva o jeho pobytu na ostrově, Kon - Tiki o expedici Kon - Tiki, Aku - Aku o expedici na Velikonočních ostrovech, Výpravy Ra o expedicích přes Atlantický oceán a další.
Po dlouhém boji s rakovinou umírá Heyerdahl 18. dubna 2002 v Itálii, kde prováděl svůj poslední výzkum.

Historie II.

17. října 2007 v 19:20 U2
Achtung Baby, ZooTV a Zooropa (1991 - 1994)
Téměř tři roky nepřetržitě trvající koncertní šňůry (zakončené Lovetown Tour) uzavřel dublinský koncert 30. prosince 1989, na kterém Bono oznámil, že "V posledních měsících jsme se výborně bavili [...], tohle je prostě konec něčeho pro U2. [...] Jenom - potřebujeme odejít a znovu si všechno vysnít." Toto prohlášení vyvolalo spekulace o rozpadu kapely, které přiživovala i dlouhá přestávka. Přestože Bono tímto prohlášením rozchod na mysli neměl, i ten v následujících měsících hrozil. Kapela se totiž rozhodla vytvořit další album v čerstvě sjednoceném Berlíně, ale po počátečním nadšení se množily hádky a spory a až radost z písně One vrátila skupině optimismus. V průběhu nahrávání byly navíc z hotelového pokoje odcizeny některé počáteční nahrávky a později se veřejně šířily (nejznámější je bootleg Salome).
Nakonec nové album vzniklo, i když z berlínského nahrávání zůstalo jen několik nahrávek a inspirace pro titul. Achtung Baby vyšlo 18. prosince 1991. Je na něm vidět výrazná změna zvuku kapely, některé písně (One, Mysterious Ways) jsou ještě podobné předchozím albům z 80. let, na jiných (např. Zoo Station) je vidět vliv elektronické hudby a stylem již patří do 90. let. Spolu s albem The Joshua Tree je Achtung Baby kritiky označováno jako nejlepší album od U2. V anketě hudebního časopisu Q v roce 1998 označili čtenáři Achtung Baby jako 15. nejlepší album historie, v roce 2003 se v podobné anketě televize VH1 umístilo na 65. místě. V roce 2003 byla také v žebříčku časopisu Q píseň One označena jako nejlepší píseň všech dob.
Na začátku roku 1992 bylo zahájeno dlouho očekávané turné, nazvané Zoo TV. Turné bylo megalomanským multimediálním podnikem, U2 předstírali přijetí šoubyznysového stylu, diváky ohromovaly desítky obrazovek, světelné efekty, kostýmy pro členy kapely, jedenáct pomalovaných Trabantů rozmístěných okolo scény, satelitní televizí a videoklipy se subliminálními zprávami. Při koncertech Bono zkoušel telefonovat na různá místa, o jeho snaze dovolat se v noci prezidentovi USA Georgi Bushovi se prezident dokonce zmínil v průběhu předvolební kampaně. V průběhu přestávky v turné se kapela zastavila ve studiu, ale místo původně plánovaného doplňkového EP vzniklo plnohodnotné LP album nazvané Zooropa, vydané v červenci 1993.
Zooropa stylem pokračovala ve změnách započatých na Achtung Baby, obsahovala ještě větší podíl elektronické hudby a vlivu techna. Prvním singlem byl Numb, zvláštní jak svým stylem (směsí techna a rapu), tak i způsobem vydání - vyšel výhradně jako "videosingl" na VHS. Zooropa získala za album cenu Grammy jako nejlepší alternativní album. Po vydání Zooropy turné pokračovalo (pod označením Zooropa a Zoomerang), poslední zastávkou bylo Tokio, 10. prosince 1993.
Passengers: Original soundtracks 1 (1995)
Po turné následovala relativně dlouhá přestávka, v průběhu které se členové kapely věnovali několika vedlejším projektům a odpočinku. Bono nahrál duet s Frankem Sinatrou, Larry s Adamem nahráli soundtrack k filmu Mission: Impossible, kapela také přispěla písní Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me na soundtrack k filmu Batman Forever. V roce 1995 kapela jako celek spolu s Brianem Eno vydala experimentální album nazvané Original Soundtracks 1, pod kterým ovšem nebyli podepsáni jako U2, ale jako Passangers (kvůli vysoce experimentálnímu stylu se produkční společnost zdráhala vydat album pod jménem U2). Pilotním singlem byla píseň Miss Sarajevo (s kapelou ji zpívá Luciano Pavarotti) věnovaná válkou postižené Jugoslávii. Celé album je koncipováno jako soundtrack, jedná se ovšem jen o fikci.
Pop a Popmart (1996-1998)
Na začátku roku 1996 začali U2 pracovat na dalším studiovém albu, s cílem vydat ho v září téhož roku; to byl už zpočátku přehnaně sebevědomý cíl, žádné dosavadní album nenahráli tak rychle. Původní záměr vydat "přímočaře rock´n´rollové album" rychle zmizel, album je opět dalším pokusem o změnu stylu - obsahuje spoustu elektronické hudby, efektů a samplů, výsledný zvuk má hodně prvků disca a techna. Skupina se přiznala k záměru zapracovat styl kapel jako Prodigy či The Chemical Brothers. Práce na novém albu však provázelo mnoho potíží; Larrymu se zhoršily problémy se zády a velké části natáčení se prakticky neúčastnil. Natáčení se protahovalo, původní zářijový termín se odsunul na listopad, poté na leden, až konečně 4. března 1997 vyšlo album Pop.
Posuny vydání desky byly zvláště nepříjemné s ohledem na fakt, že skupina dopředu podepsala smlouvy na nadcházející koncertní turné, pro které už byly stanoveny i některé termíny. I podle vyjádření některých členů byly proto některé písně na album zařazeny ve stavu jisté nedokončenosti (bez zajímavosti není postřeh, že všechny písně z alba Pop jsou na výběrovém albu Best Of 1990-2000 v remixové podobě). I proto se album setkalo s rozporuplnými reakcemi - na jedné straně odborná kritika chválila novátorský styl, na druhé straně někteří fanoušci tesknili po klasickém zvuku U2 a odmítali přehnaný komerční kolotoč kolem nového alba. Přesto album bylo obchodně výrazně úspěšné a v 28 zemích dosáhlo v prvním týdnu prodeje první pozice žebříčků.
V duchu názvu se drželo i následující koncertní turné nazvané Popmart World Tour. Jednalo se o ještě větší podnik než předchozí Zoo TV, plné odkazů na popkulturu megalomanských televizních zařízení. Jevišti dominoval obří zlatý oblouk (jasný odkaz na McDonald´s), tehdy největší televizní obrazovka na světě (šířka cca 50 metrů) a čtyřmetrový citrón. Nedostatek času na přípravu turné se prokázal hned v jeho první části (v Americe), zvláště v úvodním koncertu v Las Vegas, při kterém skupina zkazila píseň Staring at the Sun a musela ji v půlce přerušit a začít hrát znovu. Druhá část turné (po Evropě) již však byla úspěšnější. Celkový finanční výsledek turné však byl záporný - ačkoli turné získalo přes 80 milionů dolarů, obrovské náklady (přes 100 milionů dolarů) znamenaly faktický neúspěch. V rámci Popmartu U2 také 14. srpna 1997 koncertovali v Praze na strahovském stadionu před asi 80 000 diváky. Jednalo se o první (a dosud poslední) koncert U2 v Česku.
Na konci roku 1998 pak skupina vydala první výběrové album, The Best of 1980-1990. Kromě standardní jednocédéčkové verze vyšla i rozšířená edice s druhým CD, The B-Sides of 1980-1990, na kterém jsou některé písně vydané dříve jako B-strany starších singlů. Na albu se také objevila nová verze písně Sweetest Thing (Nejsladší věc), která předtím byla vydána jen jako B-strana.
V roce 2000 skupina natočila soundtrack k filmu Wima Wenderse The Million Dollar Hotel (Hotel za milion dolarů), ke kterému byl Bono také autorem námětu a spoluautorem scénáře. Text písně z tohoto soundtracku, The Ground Beneath Her Feet (Zem pod jejíma nohama), napsal Salman Rushdie (báseň se objevila také v Rushdieho stejnojmenné knize).
All That You Can´t Leave Behind a Elevation (2000-2001)
Po jisté kritice experimentálního Popu se U2 dalším albem rozhodli vrátit zpět a v roce 1999 začali nahrávat další studiové album. Na konci října 2000 pak vydali All That You Can´tLeave Behind (Vše, co nemůžete nechat za sebou). Poté, co se většinu 90. let skupina snažila změnit styl, tímto albem těchto snah zanechala a vytvořila soubor klasického rocku, který se setkal s velice kladným ohlasem. Album debutovalo jako 1. ve 28 zemích světa, největší hit Beautiful Day (Krásný den) získal tři ceny Grammy. Píseň Walk On (Kráčej dál), věnovaná barmské disidentce Aung San Suu Kyi, vyhrála cenu Grammy o rok později. Další singl Elevation (Stoupání) byl ústřední písní soundtracku k filmu Lara Croft: Tomb Raider.
Na jaře 2001 bylo zahájeno turné Elevation, které bylo také v porovnání s předchozími koncertními šňůrami klidnější, třebaže ne tolik, jak skupina slibovala před zahájením. Po útocích 11. září 2001 kapela zvažovala zrušení zbytku turné, nakonec se rozhodla v turné pokračovat, jen pro zbývající koncerty upravila seznam hraných skladeb. Turné bylo obrovským úspěchem, prakticky všude bylo vyprodáno, severoamerický část s 80 koncerty získala 110 milionů dolarů, což je druhý nejlepší výsledek (po turné Voodoo Lounge skupiny Rolling Stones z roku 1994).
Po skončení turné ke konci roku skupina vystoupila v poločase XXXVI. Ročníku Super Bowlu, přičemž předvedené tří písně, zvláště Where the Streets Have No Name, při které se na pruh látky za kapelou promítala jména obětí útoků 11. září, se setkaly s ohromným ohlasem, fotka Bona s Americkou vlajkou v podšívce jeho bundy se objevila na titulních stranách několika časopisů.
V průběhu nahrávání alba i po skončení turné se Bono účastnil mnoha benefičních akcí a propagace svých humanitárních cílů (odpuštění dluhů chudým africkým zemím a boj s HIV / AIDS) v rámci kampaně Jubilee 2000, včetně účastí na summitu G8 v Německu či na sjezdu MMF v Praze.
Na konci roku 2002 skupina vydala druhou část výběru největších hitů, The Best of 1990-2000, opět v jedno- a dvoucédéčkové verzi. Kromě starších hitů se na albu objevily také nové písně Electrical Storm (Bouřka) a The Hands that Built America (Ruce, které postavilyAmeriku), která se také objevila na soundtracku k filmu Martina Scorseseho The Gangs of New York (Gangy New Yorku).
How to Dismantle an Atomic Bomb a Vertigo (2004-2005)
V průběhu natáčení nového alba byla ve francouzském Nice v červenci 2004 odcizena nahrávka prvotní verze alba; Bono poté oznámil, že pokud se nahrávka objeví na P2P sítích, bude album okamžitě vydáno prostřednictvím iTunes. K ničemu takovému však nedošlo a album How to Dismantle an Atomic Bomb (Jak rozebrat atomovou bombu) vyšlo 22. listopadu 2004. Bono album popsal jako "naše první skutečné rockandrollové album". Album debutovalo na prvním místě žebříčků ve 32 zemích, v prvním týdnu se v USA prodalo 840 000 kopií, což je pro U2 rekordní výsledek.
Skupina se zapojila do výrazné propagace nového alba - objevili se v několika televizních pořadech v Británii i USA, včetně známé americké Saturday Night Live. Píseň Vertigo (Závrať) požila firma Apple Computers v reklamě na iPod, později také uvedla speciální edici tohoto přístroje věnovanou U2 - přístroj je červenočerný (v barvách nového alba) a na zadní straně jsou vyryty podpisy všech členů skupiny. V rámci tohoto partnerství také internetový obchod iTunes nabídl úplnou diskografii U2 pod názvem The Complete U2 (Úplné U2), která obsahuje prakticky všechny vydané písně skupiny (majitelé U2 edice iPodů pak získali na tuto kolekci slevu).
V dubnu 2004 zařadil časopis Rolling Stone U2 mezi 50 "největších rock&rollových umělců všech dob". 14. března 2005 (tzn. hned v prvním roce, kdy k tomu byli podle pravidel způsobilí - vyžadováno je uplynutí nejméně 25 let od vydání prvního alba) byli U2 uvedeni do Rockandrollové síně slávy.
Následující turné Vertigo bylo zahájeno 28. března 2005 koncertem v San Diegu (Kalifornie), první část turné probíhala v Severní Americe, poté proběhla evropská část turné, poté se skupina vrátila do Severní Ameriky, turné skončilo 19. prosince v Portlandu. Objevily se však spekulace, že by v létě 2006 mohla skupina uspořádat další kolo menších koncertů. Koncerty na mnoha místech překonávaly rekordy v prodeji lístků, např. všech 150 000 lístků na dublinský koncert bylo vyprodáno za 50 minut.
V průběhu tohoto turné se skupina zúčastnila benefičního koncertu Live 8, který se 2. července 2005 uskutečnil v Londýně. Spolu s Paulem McCartneyem akci zahajovali. Cílem této akce byla podpora Afriky, toto téma U2 propagovali i na koncertech Vertigo Tour.
2. února 2006 vychází v českém překladu knižní rozhovor francouzského hudebního novináře Michky Assayse s Bonem pod názvem Bono o Bonovi.

Historie

17. října 2007 v 19:19 U2
Začátky (1976 - 1980)
Vznik skupiny inicioval tehdy čtrnáctiletý Larry Mullen Jr., který v říjnu 1976 vyvěsil na nástěnku gymnázia Mount Temple v irském Dublinu výzvu k založení kapely s tím, že si koupil bicí a shání někoho s kytarou. První setkání proběhlo v kuchyni Mullenů a kromě Larryho se ho zúčastnili bratři David Howell a Dick Evansovi, Adam Clayton, Paul David Hewson, Peter Martin a Ivan McCormick. Poslední dva jmenovaní se už na další zkoušky nedostavili a zbytek vytvořil skupinu Feedback (Zpětná vazba), což bylo podle The Edge jediné, co tehdy bylo z jejich reprodukce slyšet.
Členové skupiny v té době nebyli spokojeni s kvalitou zpěvu a hry na kytaru Bona a přemýšleli o jeho náhradě, ovšem na prvním koncertu se Bono ukázal jako showman a kapela se rozhodla ho v kapele nechat. Na konci roku 1976 vyhrála skupina školní talentovou soutěž se svou verzí písně Show Me The Way od Petera Framptona.
Po roce a půl zkoušek si kapela změnila jméno na The Hype (Poprask, Očekávání, Nadměrnáreklamní masáž, Narkoman) a začala vystupovat v klubech, přičemž hrála coververze písní od Sex Pistols a Clash. Na irský svátek sv. Patrika 18. března 1978 se zúčastnili soutěže v Limericku, kterou vyhráli a získali odměnu 500 liber a možnost vytvořit demonahrávku ve studiu CBS Records.
Na radu dublinského punk rockového guru Steva Averilla si kapela změnila jméno na U2. Název byl vybrán pro zajímavé konotace (název letadla či ponorky), ale přitom nenaznačuje nic konkrétního. Podle některých interpretací jde o úmyslnou slovní hříčku. U2 se čte stejně jako you too (ty také), což prý poukazuje na sepětí kapely a publika. Toto zdůvodnění však Bono v rozhovoru s Larrym Kingem výslovně odmítl s tím, že o tom nikdy nepřemýšlel jako o "you too".
V březnu 1978 z kapely odešel Dick Evans, čímž skupina získala svou dnešní podobu. V květnu se manažerem kapely stal Paul McGuiness.
V září 1979 U2 vydali své první EP nazvané U2 - 3 (obsahovalo tři písně), které se dostalo na první místo irské hitparády, načež U2 v prosinci uspořádali několik koncertů v Londýně, které se ovšem nesetkaly s větším zájmem kritiků a publika.
Boy a October (1980 - 1981)
V březnu roku 1980 se skupina rozhodla pro vydání plného alba, které ovšem CBS Records odmítla, takže U2 podepsali smlouvu s firmou Island Records a v září pak vydali album Boy (Chlapec). Album se setkalo s příznivým ohlasem kritiků a jako debut je hodnoceno výrazně kladně. Následovalo menší turné po Velké Británii, ale také první turné mimo ni - na východním pobřeží USA a v několika evropských městech. Turné bylo úspěšné a kritikové skupinu označili jako nadějnou.
I přes krádež Bonovy aktovky s veškerými texty 12 týdnů před začátkem nahrávání vydali U2 v říjnu 1981 druhé album s názvem October (Říjen). V textech na tomto albu se již zcela nepokrytě projevuje náboženská víra členů kapely (např. v písních Gloria a With A Shout) - Bono, Larry a The Edge byli oddanými křesťany a nijak to neskrývali. V té době se také stávají členy náboženské skupiny Shalom a zvažovali rozpad U2, neboť si nebyli jisti, zda mohou pokračovat jako rocková skupina, aniž by to ohrožovalo jejich náboženské cítění. Tato nejistota se projevila na albu, které nebylo tak úspěšné, jak se od U2 očekávalo.
War a Under A Blood Red Sky (1983)
Částečný neúspěch alba October byl zcela zapomenut, když v roce 1983 U2 vydali další album War (Válka). Z alba pochází jedna z nejznámějších písní Sunday Bloody Sunday (Neděle, Krvavá neděle). Tato píseň je reakcí na severoirské spory. Její název odkazuje na masakr tzv. Krvavá neděle z 30. ledna 1972, při kterém bylo ve městě Derry britskými vojáky zabito 13 neozbrojených účastníků protestního pochodu ( a zraněno mnoho dalších). V písni se kromě odkazů na tuto událost ("I can't believe in news today", nemohu uvěřit dnešním zprávám") objevují i citace z Bible ("mother's children, brothers, sisters torn apart", syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni", Matouš 10:35, "we eat and drink while tomorrow they die", jezme a pijme, neboť zítra zemřeme", 1K 15:32) a píseň končí výzvou křesťanům, aby spolu přestali bojovat a přijali Ježíšovo vítězství. Někteří píseň pochopili jako podporu irského boje a Prozatimní IRA, Bono však takový výklad striktně odmítl tím, že ji na koncertech uváděl slovy: "Tohle není rebelská píseň, tohle je Sunday Bloody Sunday" a při písni mával bílým praporem.
Z alba pochází také píseň New Year's Day (Nový rok), inspirovaná polským hnutím Solidarita. Tato píseň byla vydána jako první singl alba a byla prvním mezinárodním hitem skupiny - v Británii dosáhla na desátou příčku žebříčku a hudební televize MTV ji velice často zařazovala do vysílání, což pro U2 znamenalo výraznou propagaci u amerického publika.
Následující turné obsahovalo množství vyprodaných koncertů v Evropě a USA, z turné byla vydána živá nahrávka a filmový záznam koncertu v Red Rocks pod názvem Under A Blood Red Sky (Pod krvavě rudou oblohou). Díky těmto úspěchům kapela uzavřela s nahrávací společností novou výhodnější smlouvu.
The Unforgettable Fire (1984)
Čtvrté studiové album produkovali Brain Eno a Daniel Lanois (do té doby byl producentem Steve Lillywhite), vyšlo v roce1984 pod názvem The Unforgettable Fire (Nezapomenutelný oheň, jednalo se o název výstavy obrazů vytvořených lidmi, kteří přežili atomové výbuchy v Hirošimě a Nagasaki). V textech písní se objevují politické motivy - píseň Pride (In The Name Of Love) [Hrdost(Ve jménu lásky)] je vzpomínkou na aktivistu za lidské práva Martina Luthera Kinga, stejně jako jmenovitě věnovaná píseň MLK. Píseň Bad (Špatný) pojednává o závislosti na heroinu, v tehdejší době se v Dublinu výrazně rozmáhaly problémy s drogami.
Wide Awake in America a Live Aid (1985)
Na přelomu roku vydali U2 čtyřpísňové album Wide Awake In America, po kterém následovalo velice úspěšné turné. Ačkoli osmdesátá léta byla teprve v polovině, hudební časopis Rolling Stone je označil za "kapelu osmdesátých let" a tvrdil "pro rostoucí počet fanoušků rock&rollu se U2 stávají nejvýznamnější skupinou, možná tou jedinou, která má význam."
S takto rostoucí popularitou se U2 pomalu propracovávali do kategorie "stadionových kapel", příležitost, jak to dokázat, se naskytla při humanitární akci Live Aid - v roce 1985 propukl v Etiopii hladomor a v červenci roku 1985 uspořádali Bob Geldof a Midge Ure na podporu boje s hladomorem koncert, který se současně konal v londýnském Wembley a filadelfském JFK Stadium (a několik menších koncertů na dalších místech), přičemž koncerty byly spojeny satelitní spojením a koncert byl živě vysílán v televizi. Odhaduje se, že ho sledovalo asi 1,5 miliardy lidí ze sta zemí světa. U2 se koncertu měli zúčastnit, ovšem zdaleka se nečekalo, že budou hlavní hvězdou, předvedená 13minutová verze písně Bad, v jejímž průběhu Bono sešel s pódia a zatancoval si s fanynkou, zajistila U2 obrovskou popularitu a postavení jedné z nejlepších hudebních skupin na světě. Hned v září s Bono s manželkou Ali vydal do Etiopie, kde šest týdnů pracovali v utečeneckém táboře a sirotčinci. Tato zkušenost se odráží v jeho boji za podporu třetího světa, ve kterém pracuje dodnes.
Zatímco v Live Aid ještě U2 byli jen jedním z účastníků, v roce 1986 byli na charitativním turné Conspiracy of Hope (Spiknutí naděje), pořádaném společností Amnesty International, již hlavní hvězdou. V průběhu tohoto šestitýdenního projektu pomohli Amnesty International ztrojnásobit počet registrovaných příznivců.
The Joshua Tree a Rattle And Hum (1987 - 1988)
Nesmazatelně se do rockové historie U2 zapsali svým dalším studiovým albem The Joshua Tree (název kalifornského národního parku, kde rostou juky krátkolisté, anglicky označované jako Joshua tree, Jozův strom). V žebříčku 500 nejlepších alb historie časopisu Rolling Stone se album umístilo na 26. místě, do roku 2004 se ho prodalo cca 16 milionů kopií, takže je komerčně nejúspěšnějším albem skupiny. Album v USA i UK překonalo rychlost v prodeji ve Velké Británii získalo album platinovou desku za 28 hodin, v USA za 40 hodin. V USA bylo na prvním místě hitparády devět týdnů, v britské hitparádě se drželo 129 týdnů, přičemž se do ní ještě dvakrát vrátilo (v letech 1992 a 1993), na první místo hitparád dosáhlo ve 22 zemích. Díky úspěchu se kapela objevila na titulní stránce časopisu Time z 29. dubna 1987 s titulkem Rock's Hottest Ticket (Nejžhavější rockový lístek). Na cenách Grammy v roce 1988 získalo album cenu Album roku.
I na tomto albu pokračují náboženské a politické motivy - I Still Haven't Found What I'm Looking For (Dosud jsem nenašel to, co hledám) je osobní píseň o vnitřních sporech víry a pokušení, Bullet The Blue Sky (Rozstřílejte modré nebe) je odsouzením americké politiky vyzbrojování povstalců v Salvadoru, Mothers Of Disappeared (Matky zmizelých) je žalozpěv věnovaný organizaci Asociación Madres de Plaza de Mayo, které sdružuje matky unesených z doby politického převratu v Argentině v roce 1978, Running To Stand Still pojednává o drogové závislosti.
Následující stadionové turné bylo obrovským úspěchem, např. na koncert v Holandsku se všech 92 000 lístků prodalo během hodiny. V průběhu turné kapela vytvořila album Rattle And Hum (Rachot a šum), které je částečně živou nahrávkou koncertů, ale jsou zde i zcela nové písně. Na turné kapela vystupovala s B. B. Kingem [nahráli spolu píseň When Love Comes To Town, (Když do města dorazí láska)] a Bobem Dylanem [ s ním vytvořili duet Love Rescue Me (Lásko, zachraň mě)]. Navíc v roce1989 vyšel také stejnojmenný koncertní film s prvky dokumentu věnovaný turné po USA. Film byl natočen 16mm černobílou kamerou a z původních 160 hodin záznamu na něm nakonec zůstalo 90 minut. Tento film se ale mimo fanoušky s výrazněji kladným ohlasem nesetkal a nápad samotný byl kritizován jako projev přehnané namyšlenosti.

William Shakespear - Zkrocení zlé ženy

13. října 2007 v 21:38 | yellow |  Čtenářský deník

Hlavní postavy: Petruchio, Kateřina, Bianca, Lucento, Baptista

Baptista má dvě dcery. Mladší, krásnou, chytrou a milou Biancu, která má mnoho napadniků. a starší Kateřinu, která je prudká, bojovná a má ostrý jazyk. Ta nemá žádného nápadníka. Baptista slíbí Biancu, tomu, kdo sežene manžela Kateřině.
Ženichové přemýšlí jak sehnat ženicha, když se jim jedem sám nabídne. Petrucio, když slyší o Kateřině, hned se rozhodne, že si ji vezme. Přes její odpor si ji vezme a veze domů, kde dělá vše naopak než chce Kateřina. Je hrubý, se vším nespokojený a tak Kateřina chodí spát o hladu, nosí roztrhané šaty a stává se pokornou a milou manželkou, která je pro svého manžela schopná udělat cokoliv.
Nápadníci se zatím utkávají o Biancinu přízeň jako učitelé. Lucento za sebe posílá svého sluhu Trania, který začne zpracovávat Biancu a nabízí jmění, které nemá jejímu otci. Jako důkaz použijí jednoho kupce, který předstírá, že je Lucentův otec. Na svatbu dorazí také Lucentův pravý otec. Lucento se žení s Biancou. Na svatbě jsou také Petrucio a Kateřina.
Muži se vsadí, čí žena je nejposlušnější. Každá z žen na manželovo zavolání vzkáže, že nemá čas. Až na Kateřinu, která okamžitě přijde.
Citát: Zkroťte svou pýchu, k ničemu vám není,
poslušná skromnost je spíš hodna ženy.
Na důkaz čehož, jestli k tomu svolí,
políbím ruku svému manželovi.

Homér - Ilias

13. října 2007 v 21:34 | yellow |  Čtenářský deník

Hlavní postavy: Achilleus, Hector, Paris, Partoklos, Helena

Již deset let trvá Trojská válka a Řekové stále nemohou zdolat mohutné hradby města Tróji. Agamemnon, vůdce Řeků, odebírá Achillovi jeho válečnou kořist - dívku. Achilleus se urazí a odmítá dál bojovat. Této skutečnosti využívají Trójané, kteří mají po prosbě Achilleovy matky nakloněné i bohy a začínají vítězit. Občas se i Řekové vzchopí a získají dílčí vítězství, ale jsou stále víc zatlačováni ke svým lodím.
Nakonec Trójané pod Hektorovým vedením prorazí i poslední obrannou hradbu Řeků a dostávají se až k řeckým lodím, které se pokusí zapálit. Na to už se ovšem nemůže dívat Achilleův přítel Partoklos. Přemluví Achillea, aby mu půjčil své brnění a chce se vydat do boje. Achilleus mu přidá své vojáky a radí mu, aby se za žádnou cenu nepouštěl do boje s Hectorem a pouze zahnal Trójany od lodí, ale aby je nepronásledoval až k hradbám města. Partoklos mu to slíbí a vydává se do boje, který se obrací v řecký prospěch. Trójané prchají před Partoklem v Achilleově brnění, jako by to bych Achilleus sám. Partoklos zabije mnoho protivníků a v euforii je pronásleduje až k hradbám, kde se přes Achilleův zákaz utká s Hectorem a je zabit.
Hector mu svlékne brnění a oblékne si ho. Trójané jsou povzbuzeni Partoklovou smrtí a pouštějí se do boje s novou chutí. Řekové se pokoušejí odnést Partoklovo tělo zpět Achilleovi a pouští se o něj do zuřivého boje, který končí až Achilleovým příchodem na bojiště. Partoklos je odnesen zpět do tábora, kde za něj všichni kvílí. Achilleova božské matka prosí svého syna, aby do rána nechodil do boje a nechá mu udělat nové božské brnění.
Achilleus do rána nejí a hned, když mu matka přinese nové brnění, odchází do boje. Naštěstí mu bohové vnukli sílu. Achilleus v zármutku začne řádit jako pominutý a pod jeho mečem a kopím padá jeden protivník za druhým. Zabíjí všechny, kdo mu přijdou pod ruku, dvanáct jinochů bere do zajetí a nakonec se chystá zabít Hectora.
Třikrát oběhne Hektor pronásledovaný Achilleem hradby Tróji, než se mu na radu boha postaví. Po krátkém boji je Hector zabit a Achilleus ho přiváže za svůj vůz a nahého ho vláčí do tábora, kde vydá rozkaz k přípravě Partoklova pohřbu. Partoklos je spálen a jeho kosti jsou v dvojité vrstvě tuku uloženy do zlatého dvojuchého džbánu. Potom Achilleus vyhlásí závody na Partoklovu počest a výhercům daruje skvostné dary.
V noci k němu přijde Priamos, Hektorův otec, který nabízí výkupné za Hektorovo tělo. Priama poslali sami bohové, kteří nespočetněkrát ochraňovali Hektorovo tělo před oštěpy a i po vláčení vypadalo stejně jako před smrtí. Achilleus nakonec svolí a za vysoké výkupné vydá Hectorovo tělo. Hectorovi se dostane slavného pohřbu v Tróji.
Citát: Vzmuž se a ve své duši už bez konce neteskni déle,
neboť nad synem smutek ti nebude nijak platen,
vždyť jej nevzkřísíš víc - spíš bys zahynul dříve!

Romeo

12. října 2007 v 20:20 *Sunrise Avenue*

Cold is the night I see you go
Into the night to find your Romeo
It's a pity finding someone
Won't bring it all to you right now

Enter the slowly crying game
Enter the fear it's all taken away
It's a pity finding someone
Won't be the way for you right now

Alone in the night you seek and wonder

Shady name, shady night
Hide the sunlight in your eyes
Lonely life's a crying road
Shady name, shady night
Hide the sunlight in your eyes
Only for the hiding Romeo

I'm not the one to make you complete
I'm not the guy to help you reach the dream
Such a pity lighting sunrise
Won't come before your eyes right now

All alone in the night you seek and wonder

Shady name, shady night
Hide the sunlight in your eyes
Lonely life's a crying road
Shady name, shady night
Hide the sunlight in your eyes
Only for the hiding Romeo

Diamonds

12. října 2007 v 20:16 *Sunrise Avenue*
You woke up to hate your life again
Feeling it's all been said and seen today
Woke up to fake your smile again
You're not the one; you're not the one

You feel bittersweet when others win
You'd rather see them fall than gain a thing
You know you're too afraid to fail
You're not the one; you're not the one

Slowly, slowly, more away 'cause…

Maybe the diamonds are not for everyone
Maybe the lie you live is really all they want
You stay silent watching all dreams around you fading
Slowly, slowly, slowly more away

I can't believe a thing you say
Can you? The words don't come out easily
I can't believe it's all right to cry for what you never lost now
You're not the one

Slowly, slowly, more away 'cause

Maybe the diamonds are not for everyone
Maybe the lie you live is really all they want
You stay silent watching all dreams around you fading
Slowly, slowly, slowly more away
Vstal jsem, abych opět nenáviděl tvůj život
Cítím, že dnes bylo všechno řečeno a viděno
Vstal jsem, abych opět předstíral tvůj úsměv
Nejsi jediná, nejsi jediná
Cítíš hořkost, když jiní vyhrávají
Raději bys je viděla spadnout, než něco vyhrát
Víš, že se příliš obáváš selhání
Nejsi jediná, nejsi jediná
Pomalu, pomalu, dál pryč, protože...
Možná diamanty nejsou pro každého
Možná že lži, které žiješ, je přesně to, co chtějí
Tiše stojíš a díváš se jak všechny sny okolo tebe blednou
Pomalu, pomalu, pomalu dál pryč
Nemůžu věřit věcem, co říkáš
Ty ano? Slova nevycházejí snadno
Nemůžu uvěřit, že je správné plakat pro to, co jsi nikdy neztratila
Nejsi jediná
Pomalu, pomalu, dál pryč, protože...
Možná diamanty nejsou pro každého
Možná že lži, které žiješ, je přesně to, co chtějí
Tiše stojíš a díváš se jak všechny sny okolo tebe blednou
Pomalu, pomalu, pomalu dál pryč

Forever yours

12. října 2007 v 19:57 *Sunrise Avenue*

There are times I can leave my heart wide open
There are days believe I can heal wounds on me

There are times I could come to you and hurt you
I could easily bring your tears
I could send you to hell, I know you

I will find something more
Someone I am made for
Shame on you baby, Forever yours

You were mine and I was yours for one night
You were mine and there is no one who's like me

These screams they wake me up in the night
They violently fill my room
They keep me awake, I hate you

I will find something more
Someone I am made for
Shame on you baby
Forever yours

Fairytale Gone Bad

12. října 2007 v 19:56 *Sunrise Avenue*

This is the end you know
Lady, the plans we had went all wrong
We ain't nothing but fight and shout and tears

We got to a point I can't stand
I've had it to the limit; I can't be your man
I ain't more than a minute away from walking

We can't cry the pain away
We can't find a need to stay
I slowly realized there's nothing on our side

Out of my life, Out of my mind
Out of the tears we can't deny
We need to swallow all our pride
And leave this mess behind
Out of my head, Out of my bed
Out of the dreams we had, they're bad
Tell them it's me who made you sad
Tell them the fairytale gone bad

Another night and I bleed
They all make mistakes and so did we
But we did something we can never turn back right

Find a new one to fool
Leave and don't look back. I won't follow
We have nothing left. It's the end of our time

We can't cry the pain away
We can't find a need to stay
There's no more rabbits in my hat to make things right

Out of my life, Out of my mind
Out of the tears we can't deny
We need to swallow all our pride
And leave the mess behind
Out of my head, Out of my bed
Out of the dreams we had, they're bad
Tell them it's me who made you sad
Tell them the fairytale gone bad

The Sweetest Thing

8. října 2007 v 18:59 The Joshua Tree
Ain't love the sweetest thing? - Bono měl při natáčení alba "The Joshua Tree" (1987) zřejmě tak napilno, že zapoměl i na výročí své svatby. To mu ovšem jeho žena Alison nemohla odpustit, a tak jí Bono nazpíval omluvu. - Blue-eyed boy meets a brown-eyed girl. - V roce 1987 vyšla jako b-strana a v roce 1998 už jako singl k albu Best Of. Byla sice upravena, ale původní záměr zůstal (ostatně v klipu uvidíte jedno "I'm sorry" za druhým). V klipu také můžete vidět vše, co má Alison ráda od hasičů, přes West Life až po maažoretky a mnoho dalšího. Tento song vyšel taky na výběrovce U2 -18 Singles a naposledy vyšel na The Joshua Tree - Remastred Edition.

Open road video

8. října 2007 v 18:51 *Bryan Adams*

i'm sitting at the wheel
i got a green light
not afraid of nothin' cuz heart and soul
i'm built for life

so let the engine roar
push the pedal down
i want the white lines on the highway
to lead me out of town

chorus:
i'm rolling on and on and on
who knows where i'm goin'?
life is an open road - it's the best story never told
it's an endless sky - it's the deepest sea
life is an open road to me
life is an open road to me

i got headlights
to guide me through the night
i got the window down and the radio playing
it makes me feel alive

chorus

Yeah life's an open road

life is an open road - it's the best story never told
it's an endless sky - it's the deepest sea
life is an open road to me
life is an open road to me

Yeah life's and open road

Yeah and I'm built for life

Life is an open road to me

Modern way video

5. října 2007 v 20:32 Klipy

Here I am video

2. října 2007 v 7:51 *Bryan Adams*

Here I am - this is me
There's no where else on earth I'd rather be
Here I am - it's just me and you
And tonight we make our dreams come true

It's a new world - it's a new start
It's alive with the beating of young hearts
It's a new day - it's a new plan
I've been waiting for you
Here I am

Here we are - we've just begun
And after all this time - our time has come
Ya here we are - still goin' strong
Right here in the place where we belong

Chorus X1

Here I am - this is me
There's no where else on earth I'd rather be
Here I am - it's just me and you
And tonight we make our dreams come true

Chorus X2

Here I am - next to you
And suddenly the world is all brand new
Here I am - where I'm gonna stay
Now there's nothin standin in our way
Here I am - this is me

It's my life video

2. října 2007 v 7:48 Klipy


Robert Ludlum - Lazarova vendeta

1. října 2007 v 20:37 | frida |  Čtenářský deník

Robert Ludlum

Lazarova vendeta


Hlavní postavy: podplukovník Jonathan Smith, Peter Howell, Randi Rusellová, Hideo Nomura, bratři Horáciové (První, Terces, Nones), Samuel Adams Castilla

Lazarovo hnutí bývala poklidná ekologická organizace, kterou založilo devět vlivných lidí. Dnes je jich ale šest mrtvých a zbylí tři zmizeli beze stopy. Mezi nimi i Džinčiró Nomura, vlivný ředitel firmy Nomura PharmaTech a blízký přítel prezidenta spojených států Samuela Castilly. Lazarovo hnutí se změnilo - radikálně bojuje proti veškerým technologiím, které ničí "Matku Zemi", ale nejvíce se zaměřuje na vývoj takzvaných nanofágů - mikroskopických "strojů" které by mohly mít široké spektrum využitelnosti. O téhle technologii ale kolují různé za vlasy přitažené historky, například že vláda tajně pracuje na výrobě strojků, které se člověku dostanou do těla a budou ho moci ovládat. O scestnosti takovýchto myšlenek svědčí i fakt, že vývoj nanofágů je téměř na začátku. V obrovském Tellerově Institutu pokročilých technologií v Novém Mexiku je právě podplukovník a molekulární biolog v jedné osobě, Jonathan Smith, na "pracovní dovolené". Účastní se výzkumu většiny firem, hlavně Harcourtova biovědeckého ústavu. Právě v jeho laboratoři je svědkem nepředvídaných účinků nanofága na krysu - nanofágy byly vyvinuty tak, aby ničili rakovinotvorné buňky, ale jedna zdravá krysa byla napadena zvláštní chorobou. Neúspěchem rozladěné vědce dohání k šílenství i fakt, že se před institutem koná obrovská demonstrace Lazarova hnutí za ukončení všech nanotechnologických výzkumů. Do toho všeho má za pár dní na návštěvu přijet i sám Castilla. Kvůli rozběsněnému davu nikoho nepřekvapuje, že s příjezdem prezidenta se zpřísní i bezpečnostní podmínky, protože vysoce postavení členové CIA a FBI mají podezření, že Lazarovo hnutí je pouhá zástěrka pro teroristickou organizaci. Castilla ale ne své cestě do Santa Fe trvá a vláda vysílá speciální tým Secret Service, aby zajistil okolí a laboratoře. Tým dorazí poněkud předčasně, ale z toho si nikdo nic nedělá. Pracovníci laboratoří jsou odvedeni do jídelny aby mohli experti nerušeně pracovat. John Smith se jde projít ven, kde se potká s hlídačem institutu. Najednou spatří u brány institutu další vozy Secret Service a dojde jim, že jednotka, která se nachází v institutu, není pravá. Jonovi a jeho známému se podaří několik falešných agentů zneškodnit, ale hlídač zemře a Jon nemá proti vycvičené přesile šanci. Přesto ale riskuje a v institutu narazí na obrovského svalnatého muže s kaštanově hnědými vlasy a zelenýma očima. Tento vraždící stroj ho málem připraví o život, ale kvůli přibližujícímu se skutečnému týmu SS je jeho oddíl nucen ho zradit a zabít, aby mohli ostatní utéci. Jon jen tak tak vyvázne.
Protože je Jon mimo jiné i tajným agentem nejpřísněji utajovaného týmu "alfa" v USA, okamžitě se spojí se svým šéfem Fredem Kleinem. Jon je užitečný nejen jako svědek, ale i jako znalec nanotechnologie, protože před svým odchodem falešný SS odpálil nálože s nanofágy, které doslova rozložily veškerou lidskou hmotu. Jon se tak dostává do války proti neznámému a mocnému nepříteli - Lazarovi. Postupně odhaluje nejen taktiku a zbraně nepřítele, ale i "zrádce" a intrikány mezi vysokými činiteli FBI, CIA a dokonce i britskou MI6. Pomocníky se mu stávají anglický tajný agent "ve výslužbě" Peter Howell a důstojnice CIA a sestra jeho mrtvé snoubenky Randi Rusellová. Zpočátku neznámý nepřítel nabírá konkrétní podobu jak bratří Horáciů - tří uměle upravených a nesmírně krutých mužů se zelenýma očima - tak i Hidea Nomury alias Lazara.
Nakonec se jim samozřejmě podaří zachránit svět od Hideových nanofágových čistek, které měly zasáhnout miliardy obyvatel Země, i mezinárodní postavení prezidenta Castilly a celé Ameriky.

Dvě stě metrů od institutu se na okraji malého hájku z borovic limbovitých a jalovců ukrývali ve vysoké suché trávě tři muži. Jeden z nich, mnohem urostlejší než jeho kolegové, namířil výkonný dalekohled na mrtvolami posetý pozemek institutu a sledoval souboj na život a na smrt mezi štíhlým tmavovlasým Američanem a jeho vyšším a daleko silnějším soupeřem. Zamračil se a zvážil všechny možnosti. Vedle něj ležel ostřelovač s jedním okem přilepeným k teleskopickému zaměřovači prazvláštně vyhlížející pušky a pomalu, ale jistě srovnával mířidla.
Třetí muž, expert na signály, ležel ve změti důmyslného komunikačního vybavení a upřeně poslouchal naléhavé praskavé hlasy, které se mu ozývaly ve sluchátkách. "Úřady začínají efektivně reagovat, Tercei," prohlásil suše. "Na místo se rychle sjíždějí dodatečné policejní, záchranné a hasičské jednotky."
"Rozumím." Muž s dalekohledem pokrčil rameny. "První se dopustil politováníhodné chyby."
"Jeho řidič bude kázeňsky potrestán," souhlasil Terce. "Avšak První znal požadavky mise. Tento souboj je bezúčelný. Měl z místa odejít, když k tomu měl příležitost, zatímco on dopustil, aby nad jeho úsudkem nabyly vrchu vášně. Toho muže možná zabije, ale pravděpodobně se mu už nepodaří uprchnout." Terce dospěl k rozhodnutí. "Budiž. Zneškodni ho."
"A toho druhého taky?" dotázal se odstřelovač.
"Ano."
Odstřelovač přikývl. Zadíval se do zaměřovače a naposledy srovnal hledí. "Cíl zaměřen." Stiskl spoušť. Podivně vyhlížející puška tiše zakašlala. "Cíl zneškodněn."

Smith se sklonil před dalším vražedným výpadem zelenookého muže. A znovu ustoupil, přestože věděl, že mu dochází čas i manévrovací prostor. Dřív, nebo později ho ten maniak dostane.
Muž s kaštanovými vlasy se však náhle plácl do krku - téměř jako by chtěl zabít vosu. Udělal další krok kupředu a pak se zastavil a v nevýslovné hrůze se zadíval na vlastní ruku. Otevřel ústa, vytočil se bokem a ohlédl se přes rameno na tichý les za sebou.
A pak se za Smithova stále zděšenějšího přihlížení začal zelenooký muž rozpadat. Na obličeji a rukou mu rychle narostla pavučina rudých prasklin a neustále se rozšiřovala. Během několika vteřin mu začala opadávat kůže a rozpouštět se v průhledný narůžovělý mok. Jeho zelené oči se rozpily a začaly mu stékat po obličeji. Během celé proměny muž hlasitě skučel nelidskou trýzní. Sténal a svíjel se, až se nakonec skácel k zemi a začal divoce drásat zbytek svého těla v marné snaze bojovat s tím, co ho právě rozežralo zaživa.
Jon se na to nedokázal dívat. Otočil se, klopýtl, padl na kolena a začal nekontrolovatelně dávit. V tom okamžiku mu cosi prosvištělo kolem ucha a zabořilo se do půdy před ním.
U Smitha převládl instinkt. Vrhl se na bok a rychle se odplížil k nejbližšímu úkrytu.