"Když to není rozbité, nespravuj to."

Správní právo

3. ledna 2010 v 12:51 | yellow |  Referáty
SPRÁVNÍ PRÁVO
- souhrn právních norem, které upravují společenské vztahy vznikající při výhonu veřejné správy
- veřejné právo
- organizace a činnost veřejné správy (evidence obyvatel, státní občanství, ověřování, jméno a příjmení, cestovní doklady, azylová politika,… → státotvorné záležitosti)
- jednou ze stran je subjekt veřejné správy (stavební úřad, policie, magistrát,…) a druhou stranou je občan, který se musí podřídit rozhodnutí orgánu státní správy
- hmotné - upravuje jednotlivé společenské situace (např. zákon o matrikách, stavební řád, zákon o ochraně průmyslových vzorů)
- procesní - reguluje činnost správních orgánů, tzn. procesní postup
o jak se mají chovat při prosazování práva
o jaká práva a povinnosti má účastník správního řízení
o normou je Správní řád
- stěžejními předpisy jsou zákon č. 500/2004 Sb. a správní řád s účinností od 1. ledna 2006
Veřejná správa
- soustava státních orgánů (stát, veřejnoprávní korporace - obce, kraje, profesní komory, územní či zájmové korporace a další subjekty veřejné správy), která se stará o správu veřejných záležitostí
o státní správa - ministerstva, úřady
o samospráva - magistráty, primátoři, starostové
o ostatní veřejná správa
- znaky
o činnost podzákonná, výkonná, nařizující a organizátorská
§ podzákonnost - povinnost řídit se při své činnosti zákony, jednat v jejich mezích a na jejich základě
§ výkonnost - naplňování zákonů (např. stavebního, školského,…)
§ nařizující činnost - vydávání nařízení je převažující činností veřejné správy; děje se tak prostřednictvím individuálních právních aktů (např. stavební povolení, rozhodnutí o přijetí ke studiu,…) nebo formou obecně závazného právního předpisu, který je vydán na základě zákona
§ organizátorská činnost - každodenní činnost správních úřadů a dalších subjektů veřejné správy (tj. řízení, kontrola a koordinace správní agendy)
· registrace, evidence obyvatel
1) státní správa
o státní úřady vystupují jménem státu, spolupodílí se na vykonávání moci výkonné
o vláda, ministerstva, Český statistický úřad, místní orgány státní správy s přenesenou působností, finanční úřady, úřad práce
o realizuje se prostřednictvím státních zaměstnanců
- formy činnosti veřejné správy
o vydávání obecně závazných správních aktů - nařízení, vyhlášek, které stanovují práva a povinnosti fyzických a právnických osob
o vydávání vnitřních směrnic a nařízení mezi nadřízenými a podřízenými orgány státní správy
o vydávání individuálních rozhodnutí - stavebních rozhodnutí, rodných listů,…
o ověřování, dokumentace
2) samospráva
- realizace prostřednictvím veřejnoprávních korporací (obce, kraje, profesní komory - Česká lékařská komora, Advokátní komora,…), které vystupují jako právnické osoby reprezentující zájmy svých členů a slaďují je s obecnými zájmy
o některé z veřejnoprávních korporací jsou oprávněny vydávat obecně závazné vyhlášky pro své členy
- úředníci samosprávy jsou většinou voleni
- obce
o základní jednotka samosprávy
o působí na vymezeném území a podílejí se na výkonu státní správy
o samostatná (projevuje se samostatným rozhodováním a vázaností pouze zákonem o obcích) a přenesená (stát přenáší na obce část své správy a činnosti - vedení matrik, rozhodování o adresných peněžních dávkách,…) působnost
o vykonávají svoji působnost prostřednictvím
§ obecního zastupitelstva
· nejdůležitější orgán obce, který rozhoduje o její činnosti
· musí se sejít minimálně jednou za čtvrt roku
· výkon mandátu zastupitele je považován za výkon veřejné funkce, ale zastupitel se však pro jeho výkon neuvolňuje ze zaměstnání
§ obecní rady
· výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti
· odpovědná obecnímu zastupitelstvu, které ji volí ze svých členů (jestliže má zastupitelstvo méně než 15 členů, nevolí se a její pravomoci přecházejí na starostu)
· může zřizovat další orgány (komise - např. povodňová, finanční a komtrolní komise nebo odbory)
· složená ze starosty, jeho zástupců a dalších radních
§ starosty
· zastupuje obec navenek, realizuje rozhodnutí obecní rady a zastupitelstva
· volen obecním zastupitelstvem
§ obecního úřadu
· tvořen starostou (popř. jeho zástupcem) a jednotlivými administrativními pracovníky
Správní řízení
- postup, ve kterém orgány státní správy rozhodují o právech či o právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob
- vedeno orgány státní správy (resp. správní úřady, kterým daná věc a oblast přísluší (stavební povolení - stavební úřad, daně - finanční úřad, přestupky - přestupková komise)
- správní orgány mají povinnost vyřídit věc bez zbytečných průtahů
- přijaté řešení musí být v souladu s veřejným zájmem, odpovídat okolnostem daného případu
- při rozhodování o skutkově shodných nebo podobných případů by neměly vznikat nedůvodné rozdíly
- vydává konkrétní rozhodnutí pro jednotlivé účastníky řízení
- je upraveno správním řádem a dalšími předpisy (např. stavební zákon, živnostenský zákon, školský řád,…)
- účastníkem správního řízení může být fyzická a právnická osoba
o v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu
o v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo či povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají
o účastníky jsou i další osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech
o účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon
- tři stádia
o řízení v prvním stupni - v něm se rozhoduje
o řízení o opravných prostředcích - pokud je podáno odvolání nebo pokud jsou námitky
o exekuční řízení - pokud není dobrovolné plnění
- zásady
o presumpce správnosti - předpokládá se, že rozhodnutí je správné (představitelé státní správy jsou informování, jak mají rozhodovat)
o legality - rozhoduje se na základě správného řádu
o zákazu zneužití správní úvahy - úředník nesmí zneužít své pravomoci a rozhodnou podle svého
o rychlosti a ekonomie - bez dlouhých průtahů (lze napadnout námitkou na nečinnost)
o součinnosti
o dobré správy - orgány by měli řešit tak, aby to bylo ke spokojenosti všech účastníků
- fáze správního řízení
o zahájení řízení
§ zahajuje se na návrh účastníka (tzv. žádost) nebo z podnětu správního orgánu
§ zahájeno dnem, kdy byla doručena žádost
§ z žádosti musí být jasné, kdo ji činí (jméno, adresa, atd.), které věci se týká a co účastník požaduje
· další věci mohou být stanoveny zákonem
§ musí být veden spis o čem se rozhodovalo, ve kterém roce, kolik bylo listin, který se archivuje 10 let
o průběh řízení
§ zaměřuje se na zjištění všech podstatných skutečností, aby mohl vydat individuální správní akt (stavební rozhodnutí, rodný list,…)
· k tomu slouží dokazování - výslechy svědků, znalecké posudky, ohledání místa,…
o vydání rozhodnutí
§ ukončení řízení
§ správní rozhodnutí musí obsahovat záhlaví (koho se týká a kdo rozhoduje), výrok (vyjadřuje se k předmětu řízení), odůvodnění (proč tak úřad rozhodl) a ponaučení o možnostech odvolání (zda se lze proti rozhodnutí odvolat, v jaké lhůtě a ke kterému orgánu)
· rozhodnutí
o s odkladným účinkem - rozhodnutí je naplněno až po odvolací lhůtě (15 dní, u přihlášek na SŠ 8 dní)
o s neodkladným účinkem - okamžitě je naplněno rozhodnutí a teprve pak se můžeme odvolat
- účastníci řízení mají vždy právo hájit svá práva a zájmy a uplatňovat své návrhy, vyjádřit se k podkladům podání, nahlížet do spisů, navrhovat důkazy, klást otázky svědkům (jako svědek je povinen vypovídat každý občan, který je správním orgánem předvolán a musí vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet) a znalcům apod.
- pokud občan podá návrh na zahájení řízení na správní úřad, který není pro danou záležitost příslušný, musí je tento správní úřad neodkladně postoupit příslušnému správnímu úřadu a uvědomit o tom podatele
- opravné prostředky
o odvolání
§ podává se témuž orgánu, který vydal původní rozhodnutí a tento nebo jemu nadřízený orgán o něm rozhodne
o obnova řízení
§ na návrh účastníka nebo správního orgánu pokud vyšly najevo nové důkazy nebo zjištění, že důkazy podstatné pro rozhodnutí byly nepravdivé
- pokud správní orgán porušil zákon a neoprávněně zasáhl do konkrétních práv občana, lze rozhodnutí napadnout u soudu
Osobnostní statut občana
MATRIKY
- státní evidence, ve kterých se vede narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství a úmrtí
- zapisovány
o matriční události - narození, úmrtí, sňatek
o matriční skutečnosti - změna jména, rozvod, osvojení dítěte, určení otcovství
- Zákon o matrikách, jménu a příjmení
- republika je rozdělena do matričních celků (obvodů), kterých je 1200
- kniha narození
o eviduje datum a místo narození a rodiče
o výpisem je rodný list
- kniha sňatků (registrovaného partnerství)
o výpisem je oddací list (církev nemůže vydat oddací list) nebo osvědčení o registrovaném partnerství
o kdy, s kým, rodiče, domluvené příjmení, místo, před jakým úřadem
- kniha úmrtí
o kdy, kdo, v jakém věku, rodiče, kde
o výpisem je úmrtní list, který se vydává na základě ohledání
IDENTIFIKACE OBYVATELSTVA
- používají se identifikační znaky (jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu)
- jméno a příjmení
o základní identifikační znak
o Zákon o matrikách, jménu a příjmení
o musí ho mít každá osoba (nalezenci ho dostávají od státu)
o jméno
§ základní osobní údaj vedený v matrice (do matrik by se neměly psát zdrobněliny, zkomoleniny, domácí verze, když je o jméně pochybnost, musí být ověřeno)
§ navrženo rodinou a oznámeno úřadu
§ když je dítě adoptované, může být do šesti měsíců změněno
§ chráněno
§ muži nemohou dostat ženské jméno a naopak
§ sourozenci nemohou mít stejná jména
§ lze zapsat dvě jména
o příjmení
§ ještě před uzavřením manželství se musí rodiče domluvit, jaké příjmení budou mít děti (všechny musí mít stejné)
§ lze změnit
§ žena může mít i dvě příjmení, to po manželovi se nemusí přechylovat
- rodné číslo
o Zákon o evidenci a rodných číslech
o identifikační číslo fyzické osoby
o mělo by být jedinečné
o v současnosti má 10 číslic - poslední dvojčíslí roku narození, měsíc (ženy +50), den narození, za lomítkem matriční obvod a kolikátí jsme se ten den narodili
o když jsou čísla pro určitý den vyčerpaná, dává se nová řada (u druhého dvojčíslí se u mužů +20 u žen +70)
o přidělují se podle matričních obvodů, řady určuje ministerstvo vnitra
o když se český občan narodí v cizině, je registrován ve zvláštní matrice v Brně
o v závažných případech jde změnit (špatné udělení, změna pohlaví, adopce)
o chráněno Zákonem na ochranu osobních údajů
EVIDENCE OBYVATEL
- jsou evidováni občané ČR, cizinci s trvalým pobytem a cizinci s azylem
- do doku 2010 ohlašovny, od roku 2010 registry
- registry
o adres a nemovitostí
o základní registr obyvatel (občanů ČR)
o základní registr osob
o registr práv a povinností
- trvalý pobyt
o pouze evidenční údaj
o každá osoba smí mít zapsáno pouze jedno místo
o lze ho mít v objektech s číslem popisným, evidenčním nebo orientačním a musí být určen k bydlení, ubytování nebo rekreaci
o u dětí je většinou podle trvalého bydliště matky, nalezenec ho má v ohlašovně
o volíme si ho sami, když je trvalý pobyt zrušen, stává se místem trvalého bydliště obecní úřad
o podle něj se volí, provádí se právnické úkony, exekuční výkony, soudy, placení poplatků, sociální dávky
o změny
§ mění se ohlášením v ohlašovně
· člověk musí mít nějaký právní vztah k místu, kam se chce nahlásit
· musí mít prohlášení majitele nemovitosti, že s přehlášením souhlasí
§ úřady ho nesmí svévolně měnit
o zrušení
§ lze zrušit ve správním řízení na základě žádosti (žadatel předkládá důkazy, kterými dokazuje, že existuje důvod ke zrušení trvalého povytu)
§ úřad ho může zrušit, když zjistí, že byly udány špatné údaje
§ zánikem užívacího práva, věcného břemene, nabytím nemovitosti nekalou cestou
- trvalý pobyt cizinců
o vzniká řízením o vstupu na naše území, o přechodném pobytu, o trvalém pobytu
o občané Evropské unie, Norové, Lichtenštejnci, Švýcaři a Islanďané
§ na základě cestovního dokladu u nás může bydlet bez trvalého pobytu po dobu 3 měsíců
§ po 3 měsících lze požádat o přechodný nebo trvalý pobyt
o občané třetích států
§ občané ze států s vízovou povinností musí žádat o vízum, občané ze států bez vízové povinnosti u nás mohou zůstat 3 měsíce bez žádosti o vízum
§ nelze do země nevpustit rodiče, jehož nezletilé dítě je v zemi
§ jestliže sem jede za prací, musí mít platné pracovní povolení
§ od 1. ledna 2009 byla zavedena tzv. zelená karta (dlouhodobé povolení k trvalému pobytu v případě, že její držitel u nás pracuje)
· typ A - vysokoškoláci a preferovaní pracovníci
· typ B - středoškolské vzdělání, minimálně vyučení
· typ C - např. pomocní dělníci
§ získání trvalého pobytu
· adopcí, pěstounskou péčí
· z humanitárních důvodů
· žádost o politický azyl
· žádost po 4 letech nepřetržitého pobytu; po 5 letech jedná-li se o osoby ze zemí, se kterými nemáme diplomatické vztahy
o žádost se podává na ministerstvo vnitra a při splnění všech podmínek je udělen štítek o trvalém pobytu, který pro dospělé platí 10 let a pro děti 5 let
OBČANSTVÍ
- právní vztah mezi občanem a státem daný místem narození a bydlištěm matky (převážně)
- souhrn práv a povinností ze strany státu a občana
- vychází z několika principů (např. zákaz diskriminace)
- u cizinců na něj není právní nárok (aby jim bylo uděleno, musí se vzdát předchozího)
- trvanlivé - nikdo nám ho nemůže odejmout
- neomezené - platí všude na světě
- nenahraditelné
- výlučné - jestliže je jedno občanství české, tak je z pohledu ČR občanem ČR, i když má další občanství (v jiných státech platí poslední nabyté občanství)
- apatrida - člověk nemající občanství
- bipatrida - člověk mající více občanství
o vzniká vzhledem k rozdílným podmínkám nabývání občanství v jednotlivých státech (např. Francie preferuje místo narození → kdyby se českým rodičům narodilo dítě ve Francii, získává dítě obě občanství)
- získání občanství
o alespoň jeden z rodičů musí mít české občanství
o osvojení dítě získává české občanství
o určením otcovství (pokud je otec Čech a matka cizinka)
o nalezením (pokud se nepodaří prokázat jiné občanství)
o udělením cizinci
§ musí si o něj zažádat a splnit pět podmínek
· požádání
· čistý trestní rejstřík
· rozvázal občanství s mateřským státem
· 5 let nepřetržitě pobýval na území ČR
· zákonem stanovené okolnosti (zkouška z českého jazyka - nemusí ji prokazovat, jestliže žádá o české občanství z humanitárních důvodů, nedluží v ČR na daních, má zde sociální, zdravotní a důchodové pojištění a není pro ČR nebezpečný)
§ žádost se vyřizuje na ministerstvu vnitra ve správním řízení
o pozbytí občanství
§ písemnou žádostí
§ nabytím nového občanství na základě projevu
o občanství EU
§ neplynou z něj žádná práva a povinnosti
o občanství se prokazuje občanským průkazem nebo pasem, u cizinců listinou o nabytí státního občanství
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama